הקוד האתי של החברה

 1. דבר המנכ"ל

החברה מתכבדת להציג בזאת מערכת כללים, המכונה "קוד אתי". הקוד האתי מקבץ את העקרונות להתנהגות אתית לה החברה ועובדיה מחויבים, ואשר בה החברה רואה תנאי בעל חשיבות עליונה לקיומה כחברה הדוגלת בתרבות עסקית נאותה. מערכת כללים זו, מגבשת סטנדרטים המיועדים לביסוס התרבות הארגונית והערכית, על פיה פועלת החברה מקדמת דנא, ונועדה לסייע לה לחזק את הקשר בין עובדיה לבין עצמם תוך ביסוס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיה, וכל הבאים עמה במגע.

החברה מאמינה, כי הקוד האתי יקדם את הבהירות בנושאים אלה ואף יוסיף להטמעת כללים אלו כחלק מההוויה היומיומית בחברה.

הוראות קוד אתי זה אינן באות לגרוע מהוראות תכנית האכיפה המנהלית הפנימית של החברה.

 1. עובדי החברה

החברה רואה בעובדיה כנכס עיקרי. שמירה על עקרונות החברה וערכיה למען עובדיה, הם חלק בלתי נפרד מהצלחת החברה בהווה ובעתיד.

 1. כללי התנהגות

עובדי החברה יקדישו את מיטב זמנם ומרצם בזמן העבודה לטובת פעילות החברה. עובדי החברה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם בהתאם לשיקול דעתם המקצועי בלבד, תוך הקפדה על מצוינות, שיקול דעת ואחריות מקצועית. עובדי החברה, ישמרו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם ויתייחסו בכבוד לעמיתיהם תוך שיתוף פעולה עמם. בזמן העבודה, עובדי החברה ינהגו בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת, ויימנעו מפעולות או הצהרות העולבות בדת, קהילה, גזע, מין או קבוצה אתנית, לרבות בכל אמצעי התקשורת ו/או מדיה ו/או רשתות חברתיות.

 1. הקפדה על קיום הוראות כל דין

עובדי החברה מחויבים לקיים את כל הדינים החלים עליהם ו/או על החברה. על כל עובד להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו בקשר לחברה עלולה, לעיתים, להטיל אשמה ו/או אחריות גם על החברה עצמה או על עובדים ונושאי משרה אחרים בה. לאור זאת, חלה חובה של הימנעות מוחלטת מכל פעילות בלתי חוקית, קלה כחמורה, לרבות הפרות הוראות דין הנראות בעיני העובד או המנהל כ-"זוטי דברים" (כגון: הפרת זכויות יוצרים באמצעות האינטרנט או באמצעות כל נכס אחר של החברה, איחורים טכניים בדיווחים מיידיים, רישומים לא מדויקים בספרי החברה, הפצת תכנים פוגעניים ברשתות החברתיות וכו').

 1. גילוי ניגוד עניינים והימנעות ממעורבות בנושאים בהם יש לעובד עניין אישי

הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), קובעות את הכללים לטיפול באירועים בהם יש ניגוד עניינים (או פוטנציאל לניגוד עניינים) בין נושא משרה (כהגדרתו בחוק החברות) ("נושא משרה") בחברה לבין החברה עצמה. על עובדים אשר אינם נמנים על נושאי המשרה בחברה, יחול כלל דומה, קרי- תחול חובת גילוי מיידי של כל עובד על כל עניין אישי או שיקול זר שיש לו בעסקה או בפעולה של החברה. על כל עובד כאמור שאינו נמנה על נושאי המשרה בחברה, שאז חובת הדיווח היא לוועדת הביקורת של החברה ו/או לדירקטוריון החברה, לפי העניין, לגלות את העניין האישי שלו כאמור לממונה עליו בחברה. כמו כן, בנוסף לחובת הגילוי, כל אחד מעובדי החברה, המוסמך להחליט בפעולה או בעסקה של החברה, שכתוצאה ממנה הוא או בני משפחתו או מקורבים אחרים שלו ייצאו או עשויים לצאת נשכרים, במישרין או בעקיפין, יימנע מלקבל את ההחלטה בפעולה או בעסקה כאמור ויציג את הנושא להחלטת הממונה עליו, תוך פירוט טובת ההנאה כאמור שהוא או בני משפחתו או מקורביו עשויים להפיק מכך.

עובדי החברה ונושאי המשרה בה יימנעו מקשרים מסחריים פרטיים, ולו לצורכי כלכלת הבית, עם גורמים עסקיים (למעט ספקי שירות ציבוריים), עימם החברה קשורים במסגרת פעילותה.

 1. איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות

החברה להחיל את הנורמות שהחיל חוק החברות על נושאי משרה אף על יתר עובדי החברה בהקשר של איסור לנצל הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות. בהתאם לכך, עובדי החברה יימנעו מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה ויימנעו מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לטובת העובד או לטובת אחר (לרבות בני משפחתו או מקורביו). כמו כן, חובה על כל עובד לגלות לחברה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייניה אשר בא לידיו מתוקף מעמדו בחברה. עובדים המקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם נותני שירותים שונים הקשורים לחברה, יפעלו ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה לפני שיקולים של תועלת אישית במסגרת קשרים אלה.

 1. איסור לקבל מתנות ואיסור לתת מתנות

עובדי החברה ונושאי המשרה בה לא יקבלו טובות הנאה מגורמים עסקיים עמם קשורה החברה, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות, אשר בשל ערכן הכספי הנמוך ניתן לסווגם במסגרת יחסי ציבור של מעניק המתנה. חל איסור לקבל מתנה או טובת הנאה או גמול החורגים מעבר למתנות סמליות אלה, זאת כדי שלא תיווצר, אפילו בהיסח הדעת, מראית עין של מחויבות כלשהי של העובד כלפי נותן המתנה. מתנות מטעם החברה ללקוחות או לגורמים אחרים, יינתנו רק על ידי עובדים המורשים לכך במפורש ואשר יקפידו על קיום נהלי החברה וההגבלות לגבי סוג ושווי המתנה. בכלל זאת, עובדי החברה ימנעו מכל פעולה או התנהגות העלולה ליצור מראית עין של שוחד או שחיתות.

 1. ניצול מעמד לרעה

עובדי החברה, אשר הינם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם (כגון: ערבות כספית, הלוואה וכו'). עובדים אלו גם לא ינצלו את מעמדם בחברה לקידום עניינים אישיים כלשהם שלהם או של מי מטעמם, ולא ישתמשו בשם החברה או בתוארם בחברה לצורך פעילות כלשהי (פרטית או ציבורית) זולת עבודתם בחברה.

 1. דיוק ושקיפות

עובדי החברה מחויבים בהקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בעת ניהול רישומי החברה, על מנת להבטיח כי המידע בו משתמשת החברה לצרכיה הפנימיים ולדיווחים חיצוניים הינו נאמן ומדויק, וזאת כדי שההחלטות המתקבלות על ידי החברה, עובדיה, משקיעים ונושים יתבססו על העובדות האובייקטיביות לאשורן. דיווחי החברה לרשויות השונות ולמשקיעים יהיו מדויקים, מפורטים ואמינים, ויעמדו בכל דרישות השקיפות, לפי כל דין.

 1. סודיות

עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה. עובדי החברה נדרשים להקפיד על שימוש זהיר ונאות בסוגי המידע השונים שברשותם ולשמור על סודיות המידע של החברה. על העובדים לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח שסודות החברה, לרבות המידע שהופקד בידיהם, לא ייחשפו לאחרים, בין בחברה ובין מחוצה לה, אלא כנדרש על ידי החברה עצמה לצורך עסקיה. הסודות העסקיים המסחריים כוללים, בין היתר, את כל מסמכי החברה, מידע על לקוחות וגורמים שונים עמם החברה בקשרים, תכניות עסקיות ותכניות אסטרטגיות. עובדי החברה יקפידו שלא לפרסם או לתת מידע כלשהו אודות החברה לגורמי תקשורת כלשהם. כל מגע עם אמצעי תקשורת יוסדר דרך האחראים על יחסי הציבור בחברה בלבד.

 1. הגנה על נכסי החברה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור על נכסי החברה ולהבטיח את השימוש הנאות בהם לצורך פעילותה העסקית של החברה בלבד ולהגן עליהם מפני נזק, שימוש לרעה, גניבה או מעילה. על עובדי החברה להשתמש בנכסי החברה לצורכי החברה ולמטרותיה בלבד וחל איסור לעשות בהם שימוש לצרכים פרטיים. יחד עם זאת, יותר שימוש בכלי רכב צמוד או בטלפון נייד הצמוד לעובד גם למטרות פרטיות, בהיקף סביר. עובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על הרכוש שבאחריותם בתנאים הולמים, וינהגו בו בזהירות המתאימה, בחסכנות וביעילות.

 1. גילוי מידע מהותי החייב בגילוי

בהיות החברה חברה ציבורית (כהגדרת המונח בחוק החברות), החבה בדיווחים לציבור בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות מכוחו, על כל עובדי החברה ונושאי המשרה בה להביא לידיעת הממונים עליו כל מידע אשר הגיע לידיו, אשר משפיע או עלול להשפיע על דיווחים אלו.

 1. עסקאות בניירות ערך של החברה תוך שימוש מידע פנים

מבלי לגרוע מהוראות תכנית האכיפה המנהלית הפנימית של החברה, חל איסור על עובדי החברה לקנות ולמכור ניירות ערך שלה, או של חברות הקשורות בה (חברות אם או בת, חברות אחיות וכו'), תוך כדי ניצול מידע פנים.

 1. מניעת שחיתות ושוחד

החברה פועלת במספר מדינות וטריטוריות, ומחויבת לעמוד בהוראות דין שונות בישראל ובעולם, אשר מחייבות פעילות עסקית נאותה ושקופה, ובכלל זה הוראות דין האוסרות על מתן וקבלת שוחד. מדיניות החברה הינה קיומן המלא של הוראות דין אלו, אשר חלה על עובדי החברה, נושאי המשרה בה וכן על צדדים שלישיים העובדים בשמה או עבורה, והכל בין אם בישראל ובין אם בחו"ל, וכי הם מתחייבים שלא לתת או לקבל שוחד, לא להציע או להיענות להצעת שוחד, לא לתת או לקבל תשלום כלשהו שאינו חוקי, גלוי ואתי, ולהימנע מכל פעילות עסקית מושחתת.

 1. בריאות ובטיחות

בריאות ובטיחות עובדי החברה הינן בראש סדר עדיפויותיה ועובדיה מחויבים לשמור על כללי הבטיחות למיניהם. החברה מקפידה ליישם את כל הוראות ונהלי הבטיחות על מנת לשמור על בטיחותם של העובדים.

 1. שמירה על זכויות אדם

החברה מחויבת לניהול אחראי, לשמירה על זכויות האדם ובפרט להגנה על החירות, הכבוד, חופש התנועה, הקניין, הביטחון ועל השוויון בין בני האדם, ולמניעת אפליה מכל סוג שהוא. כיבוד מלא והגנה על זכויות האדם מהווים ערך חשוב, בסיסי ומרכזי בחברה, והחברה מקפידה על יישום הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהקשר זה. החברה מחויבת לעמידה בדרישות הדין, ובכלל זה חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק.

 1. קניין רוחני

שימוש לא ראוי בנכסי החברה שאינו למטרות שהוגדרו על ידי החברה עלול להוביל לפגיעה בנכסים אלו ובחברה ועל כן משקיעה החברה מאמצים רבים ומקפידה הקפדה יתרה בשמירה על נכסיה מפני שימוש לא נאות בהם וחשיפה שלא לצורך לגורמים לא ראויים. כל עובד מתחייב לשמור על סודיות גמורה ביחס לכל מידע שיובא לידיעתו תוך כדי או עקב עבודתו בחברה, לרבות בכל הקשור ל: מידע מסחרי, מידע הקשור בלקוחות החברה, ספקיה ונותני השירותים שלה, מידע פיננסי, מידע בקשר למחירים, חקר שוק, מידע טכני מכל סוג שהוא, מחקרים ותהליכי פיתוח למיניהם. יובהר, כי התחייבות זו תעמוד בתוקפה לאורך כל תקופת העסקתו של העובד בחברה ולאחריה ללא הגבלה או סייג, כל עוד לא הפך המידע לנחלת הכלל.

 1. יחסי עבודה

החברה תקפיד על מתן יחס נאות ותגמול הוגן לעובדיה, תעניק להם סביבת עבודה נעימה ובטוחה, חפה מאפליה, הטרדה מינית ומגילויי אלימות מכל סוג, בה לעובדי החברה תינתן אפשרות להתפתחות אישית ומקצועית. החברה תפעל על מנת להבטיח, כי תנאים דומים יוענקו אף לעובדים בחברה המועסקים באמצעות קבלני משנה.

על העובדים למלא אחר הוראות העבודה של הממונים עליהם (בכפוף להוראות כל דין ולהוראות קוד אתי זה), הן בהקשר של התנהגות, הן בהקשר של שיטות עבודה והן בהקשר של סדרי עדיפויות בעבודה. מנהלים יימנעו מלתת הוראות לעובדים שאינם בכפיפות ישירה אליהם ויפנו בקשות המיוחסות לעובדים שאינם תחת כפיפותם דרך המנהל האחראי עליהם. עובדים ומנהלים לא ייקחו בשם החברה כל התחייבות או מצג כלפי גורם חיצוני, אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה בחברה.

 1. גיוון והכללה

העובדות והעובדים זכאים ליחס הוגן ושוויוני, ללא אפליה על בסיס גזע, גיל, מגדר, צבע, נטייה מינית, שייכות אתנית, מגבלות גופניות, דת או שיוך פוליטי. החברה מעודדת גיוון והכלה של האחר והשונה, הן בקרב העובדים והן ביחס לשאר מחזיקי העניין, ופועל לגיוס הטרוגני ומייצג של כלל הקבוצות באוכלוסייה.

 1. התעמרות והטרדה

קיימת אפס סובלנות לכל התנהגות הכוללת הטרדה, התעמרות, התנכלות, עלבון, ניצול או אלימות מכל סוג. החברה מוקיעה התנהגות כזו ופועלת למיגורה. החברה מקפידה על סביבת עבודה בטוחה ונקייה מהטרדות מיניות, על סוגיה, ופועלת למניעה ולטיפול מיטבי באירועים כאמור המובאים לידיעתה.

נוהל מניעת הטרדה מינית נמסר לכל מנהל ומנהלת ומתקיימות הדרכות שוטפות לגביו.

האחראית על מניעת הטרדה מינית בחברה מתחייבת לטפל בכל מקרה ולנקוט אמצעים סבירים, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו, גם אם אינו עובדו. למען הסר ספק, החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע 4 אפשרויות של הטרדה מינית: גבר לאישה, גבר לגבר, אישה לאישה ואישה לגבר.

האחראית על מניעת הטרדה מינית בחברה: גב' ליאת מנור, סמנכ"לית הכספים ("האחראית").

בכל מקרה או חשד למקרה של הטרדה מינית או התנכלות על רקע מיני יש לפנות אל האחראית בטלפון: 03-6251412; או בדוא"ל: liat@adgar.com.

תקנון למניעת הטרדה מינית בחברה מצורף כנספח לקוד אתי זה.

 1. לקוחות החברה

החברה מתחייבת, כי תעמוד בדרישות המחמירות ביותר במסגרת יחסיה עם לקוחותיה, תפעל מולם באדיבות ויעילות ובשקיפות האפשרית, ותהיה קשובה לבקשותיהם, להצעותיהם ולתלונותיהם. עובדים הנושאים ונותנים ישירות עם הציבור, יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא פנים, תוך שאיפה לשרת את הציבור הרלבנטי בצורה הנעימה והטובה ביותר.

 1. שותפים עסקיים

החברה פועלת ביושרה, שקיפות וכבוד, על פי עקרונותיה ובהתאם לדרישות רוח הוראות הדין. הגינות מלווה את דרכה של החברה בכל מערכות יחסיה, בין היתר, כלפי ספקיה ושותפיה החיצוניים, או כל גורם אחר. כחברה ציבורית, החברה נדרשת לשקיפות ולזהירות יתרה בכל מעשיה. החברה מאמינה שלעשות את הדבר הנכון בהגינות יוביל בהכרח להצלחה ארגונית.

 1. איכות הסביבה

החברה פועלת במודעות ואכפתיות לסביבה ותתייחס לשיקולים הסביבתיים בהליכי קבלת ההחלטות, תוך חשיבה על שמירת איכות הסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים לבוא. החברה פועלת על מנת להגביר את המודעות לשמירה על איכות הסביבה, ולצמצם השפעות שליליות ולהרחיב את מעגלי ההשפעה החיוביים בהיבטים סביבתיים אף בקרב עובדיה, ספקיה, לקוחותיה וכל הבא עמה במגע.

 1. קשרי ממשל ומדיניות

החברה מקפידה לפעול בהתאם להנחיות הרשויות והממשלות השונות, בכל אחת מהמדינות בהן החברה פועלת.

 1. היוועצות

התמודדות עם דילמות אתיות אינה פשוטה, ולכן על כל עובד או נושא משרה בחברה להיוועץ עם הממונים עליו או עם גורם מקצועי אחר בחברה הנוגע לעניין, כאשר יש לו ספק בדבר דרך הפעולה הראויה שעליו לנקוט במסגרת מילוי תפקידו בחברה.

 1. דיווח על הפרת הוראות

עובדי החברה ידווחו למזכיר החברה, הממונה על הקוד האתי, כאמור בסעיף 27 להלן, אם קיים לדעתם חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי החברה או נושאי המשרה בה, לרבות כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה בחברה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר. החברה תטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המרבית, תוך הגנה על הגורם המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי הוראות הדין. מאידך, יובהר, כי המדווח דיווח כוזב ביודעין (למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה.

דיווחים לגבי מעילות או הונאות שבוצעו כלפי החברה על ידי עובדים, מנהלים, ספקים, לקוחות או גורמים אחרים, ניתן להפנות לחברה, במקרים חריגים, גם בצורה אנונימית באמצעות פנייה בדואר לממונה על הקוד האתי. מטבע הדברים, דיווח אנונימי מקשה על החברה לטפל בדיווח ולעיתים אף מונע את ביצוע הטיפול הנדרש, בשל כך שלא ניתן להתייחס לדיווח אנונימי באותה צורה שבה ניתן להתייחס לדיווח רגיל. לפיכך, דיווח אנונימי כאמור ייעשה במקרים המתאימים בלבד ויש לצרף לדיווח כאמור מסמכים או ראיות רלבנטיות אחרות, על מנת שניתן יהיה, ככל שהדבר יידרש, לבדוק את הדיווח ולאמתו.

 1. הממונה על הקוד האתי, עו"ד אודי אפרון

דירקטוריון החברה קבע, כי הממונה על הפעלת ויישום הוראות הקוד האתי בחברה, הינו מזכיר החברה, עו"ד אודי אפרון. הממונה עומד לרשות עובדי החברה ונושאי המשרה בה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי.

דרכי פניה: רחוב השלושה 2, מגדל אדגר 360, תל אביב-יפו; דוא"ל: udie@firon.co.il.

 1. הפרת כללי הקוד האתי הם כהפרת משמעת

החברה רואה חשיבות רבה בהתנהלות כלל עובדי החברה ונושאי המשרה בה על פי קוד אתי זה וערכי החברה. עם אימוץ הקוד האתי בחברה, תהווה כל הפרה כהפרת משמעת (וזאת, מבלי לגרוע מנפקויות נוספות של ההפרה, אזרחיות ואף פליליות, כאשר הדבר כרוך בהפרת חובה חוקית) והחברה תטפל בכל הפרה במהירות, ללא משוא פנים ובאופן שוויוני, ללא הבדל בדרג וניסיון העובד.

 1. דרכי התמודדות עם דילמות אתיות

דילמה אתית היא סוגיה אשר יש בה התנגשות בין שני ערכים או יותר לה לא ניתן למצוא את התשובה בדין. שכן אם היה חוק הנוגע לסוגיה – לא הייתה דילמה. בנוסף לקווים המנחים המוצגים בקוד אתי זה, על מנת להצליח להתמודד ולפתור דילמות אתיות, ניתן לשאול מס' שאלות מנחות:

 • האם בכלל קיימת דילמה? האם קיים חוק העונה על השאלה?
 • האם ישנה התייחסות בקוד האתי? (מומלץ תמיד לבצע בדיקה בקוד ולהבין מהם הקווים המנחים את החברה בהתנהלותה)
 • מה אפשרויות הפעולה העומדות בפנינו?
 • מה ההשלכות של כל אחד מהפתרונות שמצאנו?

לאחר שענינו על השאלות הללו נוכל לבצע מבחן או שניים על מנת להכריע את הכף:

 • מבחן האני – איך אני הייתי מרגיש אם היו נוהגים כך כלפי?
 • מבחן העיתון – כיצד הייתי מרגיש אילו פרסמו את התנהלותי בעניין בעיתון?
 • מבחן הילד – האם הייתי ממליץ לילדים שלי לנהוג בדרך שאני בחרתי?
 1. הערה משפטית

יודגש, כי אין בכללים אלה כדי להחליף כל חוק או כל דין אחר החל על החברה או על מי מעובדיה או נושאי המשרה שלה. אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל חוק, ואף לא ליתן לו פרשנות מוסמכת. עם זאת, במערכת הפנימית של החברה, כללים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת בחברה, החלים על כל העובדים ונושאי המשרה בה. על כן, עובד או נושא משרה שיימצא מפר את הכללים ייחשב כמי שהפר את המשמעת והחברה תנקוט כנגדו באמצעים שתמצא לנכון בגין הפרה זו, בכפוף, כמובן, להוראות כל דין.